REGULAMIN strony energobrand.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Energobrand, działający pod adresem: energobrand.pl, prowadzony jest przez Solidbrand sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Idzikowskiego 44K, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364
2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zamówień na usługi na portalu energobrand.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
4. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej energobrand.pl w hiperlink „Regulamin". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu energetyczne24.online odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.

§2. DEFINICJE
Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów. Konsument - przez Konsumenta uważa się następujące osoby:
a. osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - tzw. „Konsument sensu stricto"
oraz
b. osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta".
Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zamówienia oraz określić niektóre warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: energetyczne24.online, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Usługi, które realizowane są przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą.
Sprzedawca - Solidbrand sp. z o.o., która prowadząc działalność zarobkową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej usługi wykonywane przez podmioty, z którymi współpracuje, czyli audytorów, firmy pośredniczące w płatnościach oraz firmy kurierskie.
Usługa - działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.). Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.
Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie). Operator płatności – Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082, Katowice, nr telefonu infolinii Cashbill S.A.: 32 438 45 00, adres strony internetowej: https://cashbill.pl
Podmioty współpracujące - podmioty trzecie tj osoby fizyczne lub prawne, i ułomne osoby prawne, które współpracują ze Sprzedawcą, w szczególności przy realizacji zamówionych przez Klienta usług, w szczególności posiadające wymagane kwalifikacje do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej.

§3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: energobrand.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty cyfrowe znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Zamówienie Usług realizuje się poprzez wybranie Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „Wybieram", znajdującego się przy opisie usług, a następnie prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu. Płatność online dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności Cashbill S.A..
4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta" w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia 2021 r., oświadczają, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.
5. Przed opłaceniem zamówienia, Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraża wyraża wyraźną zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy a także link do treści niniejszego Regulaminu.
6. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia. Od tej chwili liczy się czas wykonania Świadectwa. W toku realizacji zamówienia Sprzedawca ma prawo przekazać dane z formularza zamówienia Podmiotom Współpracującym, które odpowiedzialne są za wykonanie usługi i odpowiadają za prawidłowe wystawienie świadectw charakterystyki energetycznej na podstawie danych przekazanych przez Klienta w formularzu. Do deklarowanego czasu realizacji usługi nie wlicza się czas niezbędny na otrzymanie informacji lub dokumentów oraz czas działania osób trzecich, np. administracji budynku. Do czasu wykonania usługi nie wlicza się również czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Klienta oraz trudności z komunikacją - np. nieodbieranie telefonu przez Klienta.
8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 10 do 17. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
9. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie klientowi wiadomości email, która nie dotrze do klienta z powodu zablokowania jej przez systemy informatyczne dostawcy poczty elektronicznej klienta (potraktowanie jako spam).
10. Na życzenie Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu zostanie zostanie wystawiona faktura. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraz˙a zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub w wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.
11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. E-mail - info@solidbrand.pl
b. Formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Sklepu
c. Numer telefonu - PL 723-599-130
12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Wystawca nie jest płatnikiem VAT.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§4. ŚRODOWISKO CYFROWE
1. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów i Usług cyfrowych, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.
5. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z punktem 3 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego (np. Dokumentu PDF ze świadectwem charakterystyki energetycznej mieszkania).
6. Sprzedawca Produkt cyfrowy dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w określonym czasie po zawarciu Umowy oraz wypełnieniu formularza z danymi nieruchomości. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy ma być dostarczony w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu na Stronie internetowej lub w Sklepie lub za pomocą wiadomości email przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia.
7. W przypadku nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia przez Klienta formularza z danymi nieruchomości termin dostarczenia Produktu cyfrowego ulegnie wydłużeniu do momentu uzupełnienia wszystkich koniecznych informacji przez Klienta.
8. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy.

§5. REALIZACJA PŁATNOŚCI
1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są płatności poprzez płatności online za pośrednictwem Operatora Płatności - Cashbill S.A.
2. Dostępne formy płatności: płatności za pośrednictwem serwisu do płatności Cashbill (przelew bezpośredni, Blik), Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Cashbill S.A.
4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6.WARUNKI WYSTAWIANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

1. Za pośrednictwem portalu Energobrand można zamówić usługę przygotowania i wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania, domu czy innych lokali/budynków.
2. Świadectwa są wystawiane przez Podmioty Współpracujące ze Sprzedawcą, które posiadają uprawnienia do wystawiania Świadectw charakterystyki energetycznej, na podstawie dokumentacji i informacji przesłanych przez Klienta.
3. Warunkiem wykonania dla Klienta przez Podmioty współpracujące świadectwa charakterystyki energetycznej w formie online (bez fizycznej obecności audytora/ uprawnionej osoby) jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przedstawienie wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości (rzutu dla mieszkania, rzutu wszystkich kondygnacji wraz z przekrojem przez budynek dla domu) w formie załącznika.
4. Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonywane są na podstawie dokumentacji technicznej oraz informacji podanych przez klienta w formularzu przez Podmioty współpracujące na zlecenie Sprzedawcy, po zawarciu umowy z Klientem.
5. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dojazdu do Klienta (za dodatkową opłatą oraz po uzyskaniu zgody audytora/osoby uprawnionej).
6. W przypadku gdy Klient nie posiada wszystkich informacji wymaganych w formularzu zamówienia lub nie jest pewny prawdziwości danych, które są wymagane, aby przygotować świadectwo charakterystyki energetycznej powinien zaznaczyć na formularzu zamówienia odpowiednią opcję.
7. W toku realizacji zamówienia osoby lub podmioty, które będą wykonywać charakterystykę energetyczną, mogą skontaktować się z Klientem lub innymi podmiotami (takimi jak administracja budynku, spółdzielnia, do której należy budynek, wspólnota mieszkaniowa) celem weryfikacji danych podanych przez Klienta.
8. Każde sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie umieszczone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i przesłane do Klienta w formie cyfrowej na podany przez Klienta adres email.
9. Sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej może na prośbę Klienta zostać dodatkowo wysłane do Klienta w formie papierowej. Wysyłka jest dodatkowo płatna - 20 zł, a odbiór osobisty w Toruniu bez dodatkowych opłat.
10.Po wypełnieniu formularza z danymi nieruchomości Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności podanych danych ze stanem faktycznym nieruchomości. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać wykonane nieprawidłowo. Sprzedający ani Podmioty Współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wystawione świadectwo na podstawie błędnych danych dostarczonych przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
11.Sprzedający nie jest uprawniony do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 z późn. zm.) W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków przez Podmioty Współpracujące.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.),Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.”
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Idzikowskiego 44K, 87-100 Toruń. 4. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
7. Konsument akceptując zgodę na przesłanie mu dokumentu będącego potwier- dzeniem wykonania usługi w formie cyfrowej w terminie wcześniejszym niż 14 dni od złożenia zamówienia, a także że wykonana usługa tj. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest rzeczą indywidualnie przygotowaną według specyfikacji Konsumenta na podstawie indywidualnych danych podanych w Formularzu Zamówienia jest świadomy, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

§8. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w punkcie 3 Regulaminu.
4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego

§9. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
• Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
• Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
• Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 10/13
2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
4. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uczestniczących w procesie realizacji zamówienia, w szczególności Podmiotom Współpracującym ze Sprzedawcą, którzy odpowiadają za realizację zamówienia.
5. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Usług znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu energobrand.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.